Projektgenomlysning

Tjänsten Projektgenomlysning ger projekt en utomstående analys av projektets styrkor och förbättringsmöjligheter.

Har ni behov av att analysera projektet? En projektgenomlysning kan identifiera eventuella svagheter och brister i projektet men också finna styrkor och framgångsfaktorer med ert projekt.

Granska projektet opartiskt

En Projektgenomlysning syftar till att på ett opartiskt sätt granska ett eller flera projekt för att finna förslag på förbättringsåtgärder, identifiera svagheter och brister i projektets styrning och ledning samt att identifiera styrkor och framgångsfaktorer. Vi genomför en analys och återkopplar med åtgärdsförslag för projektet.

 

Projektgenomlysning passar om t ex en beställare eller styrgrupp behöver en samlad bild av projektets mest centrala delar som t ex tidsplan, ekonomistyrning, resurser, leveranser och måluppfyllelse.

Kvalitetssäkra projektet

Vem vänder sig Projektgenomlysning till?

Projektgenomlysning passar om t ex en beställare eller styrgrupp behöver en samlad bild av projektets mest centrala delar som t ex tidsplan, ekonomistyrning, resurser, leveranser och måluppfyllelse.

 

Att beställa en Projektgenomlysning ska inte ses som ett misslyckande. Genomlysningen kan med fördel genomföras som en kvalitetssäkring av ett viktigt projekt, utan att projektet har några allvarliga kända problem.

projektgenomlysningtjanst
Kontakta oss angående projekttjänsten Projektgenomlysning
Hela projektet analyseras

Vilka resultat kan vi förvänta oss?

Förslag till förbättringsåtgärder

Beskrivning av identifierade svagheter och brister

Beskrivning av projektets styrkor och svagheter

Förslag till handlingsplan med konkreta aktiviteter

3 steg

Hur går en Projektgenomlysning till?

Förberedelser

Tillsammans går vi igenom nuläget i projektet, intressenter och roller, kända problem och risker samt förbereder intervjuer med nyckelpersoner i projektet. Mål och omfattning av tjänsten definieras.

Genomförande

Vi genomför intervjuer med nyckelpersoner i projektet. Intervjuer sammanställs och stäms av löpande med beställare. Kompletterande aktiviteter bestäms i samråd med beställaren.

Uppföljning

Vi analyserar hela projektet och sammanställer i en rapport. Rapporten diskuteras med olika intressenter innan en slutversion av rapporten presenteras för beställaren.